logo_shadow2

A http://szaknevsor.coachszovetseg.hu/register.php honlapon található Minősített Coach Szaknévsorban történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató – hatályos 2022. március 2-től.

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25; nyilvántartási száma: 01-02-0015248, a továbbiakban: Adatkezelő), a http://www.coachszovetseg.hu/ honlapján ún. Minősített Coach Szaknévsort vezet. Ez egy olyan kereshető nyilvántartás, amibe a tagszervezetek coach tevékenységet végző magánszemély tagjai közvetlenül a weboldal felületen az adataik megadásával regisztrálhatnak, és mely regiszterben az érdeklődők kereséseket indíthatnak.

A regisztráció során megadott név és képzettség ellenőrzés céljából megküldésre kerül annak a tagszervezetnek a részére, ahol a regisztráló coach tag, és ezen tagszervezet megerősítő visszajelzése esetén kerül sor a coach feltüntetésére a Szaknévsorban. A fenti tevékenység során szükségszerűen felmerül a tagszervezet képviselőinek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján a személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő: Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25; nyilvántartási száma: 01-02-0015248)

Adatkezelő képviselője: Dobos Elvira Elnök; Telefonos elérhetőség: +36/30-303-8380; Elektronikus elérhetőség: dobos.elvira@mypro.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja: Minősített Coach Szaknévsor vezetése és elérhetővé tétele érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

A kezelt adatok köre: Coach neve, Coach e-mail címe, Coach képzettsége, Tagszervezet elnevezése, Bármely más adat, amit a coach magáról önként közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A kezelt adatok címzettjei: Adminisztratív szolgáltató (Petka Krisztina ev; székhelye: 1121 Bp, Melinda út 16. Mfszt 12a., nyilvántartási száma: 41662683.; telefonszám: +36203495969; e-mail cím: titkar@coachszovetseg.hu); Weboldal működését végző szolgáltató (NME Team Kft.; székhelye: 2020 Monor Zólyom utca 10., nyilvántartási száma: 10647769-2-13; Cg: 13-09-082106 telefonszám: +36706187221; e-mail cím: herczeg.zoltan@nmeteam.com); Weboldal tárhely szolgáltató (1&1 Internet Inc.., székhelye: 701 Lee Road Suite 300., Chesterbrook, PA 19087 USA, nyilvántartási száma: Cg:n.a; telefonszám: +1 610-644-7834; e-mail cím: support@1and1.com).

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@cachszovetseg.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a www.coachszovetseg.hu/Adatvédelem weboldalon vagy ITT: https://drive.google.com/file/d/1mbulERggPQSMyFsOJMvzjoI9Z9cN_M6r/view?usp=sharing olvasható.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A jelen hozzájárulás elfogadásával és személyes adataim megadásával kijelentem, hogy a jelen, a http://szaknevsor.coachszovetseg.hu/registration.php honlapon található Minősített Coach Szaknévsorban történő regisztrációval kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót megismertem, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége a megadott személyes adataimat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Tudomással bírok arról, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az titkar@cachszovetseg.hu e-mail címre vagy az adatkezelő postai címére megküldött írásos nyilatkozattal, illetve a +36203495969 telefonszámon.

A fenti adatok, valamint az általam feltöltött/megadott fénykép Coach Szaknévsorban történő közzétételéhez hozzájárulok, valamint tudomásul veszem, hogy a megadott adataim nyilvánosságra kerülnek a http://szaknevsor.coachszovetseg.hu/register.php oldalon.